Waterbericht: lager peil, na maximaal vasthouden

De grote buien van afgelopen week misten het rivierengebied op een haar na. Nadat we lang water vasthielden, zijn we bijna overal terug op zomerpeil. Nu de pluk begint, vragen we fruittelers om op tijd hun slangen uit de sloot te halen.

Toestand watersysteem

De piekbuien van de afgelopen dagen waren zo kort en lokaal dat het nauwelijks effect had op de waterstand in de sloot. We liepen de grote buien die in Brabant voor wateroverlast zorgden, net mis. In het oostelijke deel van het rivierengebied viel in een korte tijd ruim 30 millimeter dus daar stegen de waterstanden wel even. Door blikseminslagen op water viel van een enkele stuw de elektrische aansturing uit. Dat werd snel hersteld.

Hier en daar laten we een beetje water in om op zomerpeil te blijven. In de gebieden onder Wijchen, waar geen wateraanvoer mogelijk is, zakken we verder richting streefpeil. In juni en juli hielden we hier maximaal water vast.

Weer en rivier

Het weer is deze week wisselvallig met zon en korte buien, het is relatief koel. De Rijn zakte naar een vrij lage waterstand, maar zal de komende week stijgen dankzij de buien in onze buurlanden. Er komt bij Lobith zo’n anderhalve meter bij, tot iets boven 9m +NAP. De Maas schommelt rond het langjarig gemiddelde. Na de hoge grondwaterstanden van begin deze maand zakken ze nu langzaam. In het oostelijk rivierengebied remmen de buien die daling nog. De natte maand augustus maakt dat het neerslagtekort nu stabiel is op een gemiddeld niveau.

Peilbeheersing

Door mondjesmaat water in te laten, houden we zomerpeilen aan. We zijn alert op lokale buien. Waar we watergangen maaien, staan peilen soms hoger om maaisel weg te spoelen. De vraag naar water vervalt, nu de pluk begint in de fruitteelt. Overal in het rivierengebied staan de kratten klaar. We vragen telers om hun waterleidingen uit de sloot te halen, nu we een nieuwe maaironde starten langs oevers en watergangen. Zo voorkomen we samen schade en oponthoud.

Fruittelers halen hun slangen uit de sloot voor ons maaionderhoud.