Coronacrisis

Update 30 september

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Voor het nemen van beheersmaatregelen volgt Waterschap Rivierenland de maatregelen van het kabinet. Ook wij willen het risico op het verder verspreiden van het virus beperken.

Dit betekent dat de medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken. We houden tot nader order geen grote bijeenkomsten. De fysieke keukentafelgesprekken worden opgeschort. Wel kunt u een telefonische afspraak maken. En we kunnen beeldbellen, eventueel met meerdere personen tegelijk als u beschikt over een smartphone, tablet of laptop. Per e-mail zijn we goed bereikbaar.

Dijkontwerp

Er ligt een bijzondere tijd van werken achter de rug. We merkten dat juist in deze fase van afronden van het dijkontwerp we het directe contact en overleg misten. Het samen om het ontwerp heen staan en vanuit verschillende invalshoeken het ontwerp uitleggen kon vanwege corona niet plaatsvinden zoals we dat gewend waren om te doen. Daardoor en door het opnemen en verwerken van de laatste technische inzichten heeft de laatste stap in het ontwerpen - van een concept dijkontwerp naar een definitief dijkontwerp - meer tijd gevraagd.

Inmiddels hebben de omgevingsmanagers, iets later dan gepland, de individuele keukentafelgesprekken om het ontwerp toe te lichten zo goed als afgerond. Een grote klus voor hen om alle bewoners en eigenaren, die direct aan de dijk wonen, te informeren over het ontwerp van de dijk. Dit is maatwerk.

Brief of keukentafelgesprek

Het kan ook voorkomen dat bewoners en eigenaren in een aantal gevallen alleen per brief worden geïnformeerd. Wij merken dat deze manier van werken soms vragen oproept. Graag leggen wij daarom uit waarom wij die keus maken.

In situaties waarbij uw perceel niet direct wordt geraakt door de dijkversterking informeren wij u per brief over het ontwerp. Voorlopig worden de keukentafelgesprekken uitgesteld. Wel kunnen ze digitaal of telefonisch plaatsvinden.

Dijkbijeenkomsten

Over de vorm en inhoud van de dijkbijeenkomsten is nu nog niets bekend.

En daarna?

Voor de formele juridische procedure is het verplicht om voor een dijkversterking een zogenaamd projectplan Waterwet op te stellen. In het projectplan Waterwet beschrijven we het uit te voeren project, onderbouwen we de gemaakte keuze voor het ontwerp en beschrijven we de effecten ervan.   Het plan bestaat uit tekeningen, dwarsdoorsnedes en een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop we de dijk versterken. Maar ook hoe we vanuit een afweging van verschillende belangen de keuze voor het ontwerp hebben gemaakt met gevolgen voor de omgeving. Op basis van de informatie uit dit projectplan worden de vergunningen aangevraagd. De commissie voor de milieueffectrapportage wordt advies gevraagd over het milieueffectrapport (MER).

Het ontwerp van het projectplan Waterwet komt aan het einde van dit jaar zes weken ter inzage te liggen, samen met het concept milieueffectrapport, de ontwerpbestemmingsplannen (voor Tiel en West Betuwe) en het concept van de vergunningen voor natuur het kappen van bomen, aanleg van constructies en als het nodig blijkt ook voor monumenten. Naast alle informele contacten die er zijn met de betrokkenen, is dit een formele stap in het proces om een reactie (zienswijze genaamd) te geven op de plannen. Deze zienswijzen worden door ons gebundeld en van een reactie voorzien en eventueel wordt het plan bijgesteld. Daarna vindt definitieve besluitvorming van dit projectplan plaats door het waterschap en vervolgens goedkeuring door de Provincie Gelderland en worden de vergunningen afgegeven. Zie hiervoor ook de brochure ‘Planproducten'.

 

Waarom deze dijkversterking?

Delen van de dijk langs de Waal tussen Waardenbug en Tiel voldoen niet aan de veiligheidsnorm.

Het gaat dan met name om de stabiliteit en piping en in beperkte mate om hoogte (zie de pagina waarom en hoe versterken).

Hoe?

Waterschap Rivierenland werkt samen met Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Gelderland en de gemeenten West Betuwe en Tiel. 

Samen met bewoners, organisaties en bedrijven is gekeken naar de beste oplossingen voor de dijkversterking. Deze oplossingen worden uitgewerkt tot een dijkontwerp. Het gaat om een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden). Op deze manier voldoet de dijk aan de norm en wordt beschermde natuur en historisch erfgoed gespaard.

Dijk tussen Tiel en Waardenburg

Planning

2020: 

2021:

  • Aannemer aan boord
  • Voorbereidende werkzaamheden 

2022-2025: Uitvoering

Onderzoeken

Stand van zaken onderzoeken (update september 2020)

Onderaan de pagina (bij Documenten) vindt u het rapport over cultuurhistorisch onderzoek en het onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Niet alle onderzoeken zijn geschikt om op de website te publiceren. Deze geven wel bruikbare informatie voor het project.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van onze omgevingsmanagers.


telefoonnummer 0344-649 900
e-mail: Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Ons projectkantoor:

't Koetshuis kasteel Neerijnen 
Van Pallandtweg 11 
4182 CA Neerijnen

In verband met de coronacrisis houden we voorlopig geen spreekuur op dinsdag.

 

 

Concept vergunningenontwerp (november 2019)

Onderstaand vindt u de technische tekeningen van het concept vergunningenontwerp. De landschapskaarten die we hebben laten zien op de dijkbijeenkomsten delen we niet via deze website. Dit omdat we tijdens de dijkbijeenkomsten hebben gemerkt dat deze tekeningen een toelichting behoeven. Dat kunnen we niet via de website doen. De tekeningen die u op de dijkbijeenkomsten hebt gezien zijn nog niet definitief en zijn een interpretatie van de mogelijkheden door een landschapsarchitect. De komende periode leiden deze mogelijkheden samen met de wensen uit de omgeving en de technische uitgangspunten tot een definitief vergunningenontwerp. Mocht u meer informatie wensen over dit proces neem dan contact met ons op (gegevens zie Contact).

NB Het definitieve vergunningenontwerp wordt eerst gedeeld met de betrokkenen (vanaf mei 2020). Daarna zetten we het op de website.

Rapport onderzoek burgerparticipatie 

Verschillende bewoners uit het gebied tussen Tiel en Waardenburg en omgevingsmanagers van het project hebben meegedaan aan het onderzoek dat de Radboud Universiteit heeft uitgevoerd. Het rapport is beschikbaar, zie het nieuwsbericht op de homepage hierover.

Waterschap Rivierenland heeft een filmpje gemaakt van het hoogwater in februari. Ook delen van het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg zijn te zien.