Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de regionale keringen (boezemkades) in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Uit toetsing in 2012/2014 blijkt dat een deel van de 237 kilometer regionale kering in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden niet voldoet op het gebied van hoogte en/of stabiliteit. Ook zijn er in dit gebied andere wateropgaven zoals wateroverlast, watertekort, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur.

dwarsgang

Om al deze opgaven het hoofd te kunnen bieden is er een pakket aan maatregelen opgesteld waarmee we een toekomstbestendige inrichting van het gebied kunnen realiseren. Deze maatregelen zijn het resultaat van een visie voor 2050. Door een aantal aanpassingen en wijzigingen in het watersysteem, kunnen we het aantal kilometers te versterken kades aanzienlijk verminderen en hiermee onnodige kosten voorkomen. Een deel zal echter ook versterkt en/of verhoogd moeten worden.

Urgente trajecten kadeversterking

Een klein deel van de afgekeurde kades bleek qua stabiliteit een veiligheidsrisico op te leveren. Dat geldt voor de Molenkade bij Groot-Ammers en de Giessen bij Noordeloos. De projecten Molenkade en Giessen zijn daarom vooruitlopend op de verdere opgave voorbereid en inmiddels beiden in uitvoering. Deze kadeversterkingen zijn wel onderdeel van de totale kadeversterkingsopgave in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Eerste tranche kadeopgave

De rest van de regionale keringen die niet aan de normen voldoet, wordt in twee tranches (fases) op orde gebracht. In de eerste tranche worden vooral de kades, die afgekeurd zijn op stabiliteit, op orde gebracht. Het gaat dan met name om een deel van de ‘groene’ dijken langs boezemwateren Achterwaterschap, Ammersche boezem (westzijde), Dwarsgang, Smoutjesvliet, Peursumsevliet en Zouweboezem. Met de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat van de totale hoeveelheid kades die niet aan de normen voldoet, 44 km kade binnen enkele jaren op orde moet zijn. Dit kan door het versterken van de kades of doordat door de aanpassingen aan het watersysteem versterken niet (meer) nodig is. De verkenningsfase voor de eerste tranche start in de loop van 2019. In 2020 volgt daaruit meer duidelijkheid over de precieze locaties waar een versterking van de kade nodig is, over de manier waarop dat gebeurt en over de planning van de uitvoering.

scope kadeopgave tot 2030

Tweede tranche kadeopgave

De tweede tranche bestaat vooral uit regionale keringen die bebouwd zijn met lintbebouwing, langs Alblas, Giessen en het Merwedekanaal. Deze keringen zijn vooral afgekeurd op hoogte, waardoor het veiligheidsrisico kleiner is dan bij de kades die zijn afgekeurd op stabiliteit. Om die reden en omdat deze trajecten veel complexer zijn vanwege de bebouwing, vallen deze onder tranche 2. Met de provincie is afgesproken dat deze keringen, en daarmee dan ook alle 237 km regionale keringen in het gebied, in 2030 op orde zijn. De verkenningsfase van de tweede tranche start naar verwachting rond 2022-2023.

Voor meer informatie

Mocht u meer inhoudelijke informatie willen of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager: Marco van Vemden, 06 - 51 60 69 20, m.van.vemden@wsrl.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?