Wet- en regelgeving

 • Activiteitenbesluitagrarisch.nl(externe link) Geeft de regels uit het activiteitenbesluit voor de agrarische sector duidelijk weer.
 • Wetten.overheid.nl(externe link) Deze site is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.
 • Infomil.nl(externe link) Kenniscentrum InfoMil is de site waar de informatie over milieuwet- en regelgeving wordt gebundeld en verspreid.
 • Milieukwaliteitsnormen(externe link) Milieukwaliteitsnormen richten zich op het beschermen van de algemene milieukwaliteit. Het waterschap gebruikt milieukwaliteitsnormen o.a. voor de vergunningverlening in het kader van de Waterwet. Via deze link kunt u milieukwaliteitsnormen voor bijvoorbeeld werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater opzoeken.

Gewasbescherming

 • Toolboxwater.nl(externe link) Op deze site staan praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.
 • Erfemissiecoach.nl(externe link) Op deze pagina vindt u algemene informatie over maatregelen die telers kunnen nemen om erfemissie te voorkomen.
 • Bestrijdingsmiddelenatlas.nl(externe link) De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders zowel een landelijk als regionaal beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas maakt onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties voor de Kader Richtlijn Water (KRW) en meetpunten uit andere monitoringsprogramma’s.
 • Schoonwaterwijzer.nl (externe link)Is een tool voor telers die maatregelen aangeeft voor geïntegreerde gewasbescherming. Na het invullen van de tool, kunt u kiezen welke maatregelen het beste op uw bedrijf passen.
 • Spuitdoppenkeuze.nl(externe link) Dit is een tool om telers te helpen voor een goed spuitresultaat met de juiste spuitdoppen.
 • Helpdeskwater.nl(externe link) Op helpdeskwater.nl staat de lijst met toegestane driftarme spuitdoppen

DAW

 • agrarischwaterbeheer.nl(externe link) De landbouwwatersite van overheid en bedrijfsleven. U vindt hier informatie over hoe u samen met het waterschap uw bedrijf en het watersysteem op de toekomst kunt voorbereiden. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer faciliteert u hierbij.

Glastuinbouw

 • Glastuinbouwwaterproof.nl(externe link) Het programma Glastuinbouw Waterproof heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermings-middelen in 2027 te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel, alsmede de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater. Hier vindt u actuele ontwikkelingen, kennis uit onderzoeken en ervaringen van andere ondernemers over duurzaam omgaan met water.

Bodem

Keuring

 • Sklkeuring.nl(externe link) De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) met informatie over het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.