Een deel van de dijk langs de Waal, ter plaatse van de omdijking bij het dorp Gameren, is versterkt om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnorm te voldoen. Dit betekent dat er nu over 1 kilometer, in de teen van de dijk, onderaan het fietspad een grofzandbarrière is aangebracht. Dit grove zand voorkomt dat er piping optreedt. Deze methode is goedkoper, sneller, milieuvriendelijker en ruimtebesparender dan andere oplossingen, zoals het plaatsen van een brede berm of een stalen damwand. Het is voor het eerst dat deze techniek is gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Het project is samen met 2 aannemerscombinaties uitgevoerd.

  • Combinatie Van de Wetering Cultuurtechniek B.V., Vissers Ploegmakers B.V. en FPH Ploegmakers B.V.
  • Combinatie Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf

Grofzandbarrière, een dijk van een innovatie

In 2015 startte Waterschap Rivierenland (WSRL) een innovatieproces om piping met een nieuwe techniek aan te pakken: de grofzandbarrière (GZB). Onderzoeksinstituut Deltares onderzocht de techniek. Waterschap Rivierenland werkte dit verder uit richting een bewezen oplossing voor piping. In 2018 heeft dit project daarmee de Waterinnovatieprijs gewonnen in de categorie waterveiligheid. 

Project ‘dijkversterking Gameren’ voerde deze innovatie succesvol uit in 2021. In nauwe samenwerking met Deltares, een deskundigenteam, marktpartijen en de projectorganisaties van WSRL en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

In opdracht van WSRL is een projectevaluatie geschreven

Dit ging over het innovatieproces en het uitvoeringstraject. Deze digitale publicatie geeft de geleerde lessen weer. Zo komt de opgedane kennis breed beschikbaar in de GWW-sector. Dit stimuleert een bredere praktijktoepassing van de GZB. Er wordt ingegaan op zowel de (potentie) van de innovatie zelf als de succesfactoren van het innovatietraject en -partnerschap.

HWBP en Waterschap Rivierenland stimuleren innovaties

Deze maken het mogelijk om versterkingen slimmer en duurzamer uit te kunnen voeren dan traditionele dijkversterkingsmethoden. Met deze publicatie wordt het ‘estafettestokje’ vanuit dijkversterkingsproject Gameren doorgegeven aan de innovatieversnellers (DIV) om het innovatiespoor te vervolgen. De Innovatieversneller is een onderdeel van de kennis- en innovatieagenda van het HWBP.