Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld.

Waterschap Rivierenland beheert de wegen buiten de bebouwde kom in de gemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden.

Wilt u een evenement organiseren op (een deel van) een weg in beheer van Waterschap Rivierenland?

Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap. Als u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel WE 1. Evenementen, kunt u volstaan met een melding. In het kader van de één-loket gedachte, kunt u voor evenementen die in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vallen, volstaan met een melding bij uw gemeente. Als er een weg van het waterschap bij het evenement is betrokken, zal de gemeente aan het waterschap advies vragen. U ontvangt het bericht van het waterschap via de gemeente als bijlage bij de evenementenvergunning. Voor meer informatie over een evenementenvergunning kijk op de website van de gemeente:

Dit geldt niet voor de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn op 1 januari 2019 gefuseerd en opgegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De grens tussen de provincies Zuid-Holland en Utrecht is daarop aangepast. De nieuwe gemeente maakt deel uit van de provincie Utrecht en daarmee van het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht.

Evenementen op een weg buiten de bebouwde kom in de gemeente Vijfheerenlanden moeten WEL rechtstreeks bij het Waterschap worden gemeld.

Indien het evenement niet voldoet aan algemene regel WE 1. Evenementen, zult u ook bij Waterschap Rivierenland een vergunning moeten aanvragen. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregel 5.25 Objecten, werkzaamheden en wijzigingen in gebruik van wegen.

Geen evenementen mogelijk op het traject Boonevlietweg Langerak - bebouwde kom Kinderdijk

In verband met de uitvoering van dijkverbeteringswerkzaamheden ter plaatse, kunnen er momenteel op het traject Boonevlietweg te Langerak - bebouwde kom Kinderdijk geen evenementen worden toegestaan.

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht.
Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag  zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving).

Bijzonderheden

In het gebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheert het waterschap veel wegen buiten de bebouwde kom. Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en een doelmatige doorstroming van het verkeer.
Het uitgangspunt is dat de wegbermen zo veel mogelijk vrij blijven van obstakels in verband met de veiligheid voor de weggebruikers en meer algemeen de bruikbaarheid van de weg.

Er zijn evenementen die volledig of voor een deel op de weg plaatsvinden. Het gaat om bijvoor­beeld wielerwedstrijden, hardloopwedstrijden, skeelertochten, braderieën, optochten en markten. Dit soort (kortdurende) evenementen komt regelmatig voor. Het in stand houden van de weg en het verkeersbelang kan in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Voor de veiligheid van het verkeer en de staat van de weg is het van belang dat het waterschap toezicht kan uitoefenen tijdens de voorbereidingen van het evenement, het houden van het evenement zelf en het terugbrengen van de weg in de oorspronkelijke staat. 

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden?

Dan volstaat een melding bij de gemeente. Zie onder het kopje Beschrijving.
Dit met uitzondering van de gemeente Vijfheerenlanden. Een evenement in dié gemeente moet wel worden gemeld bij het waterschap. Gebruik hiervoor het meldingsformulier algemene regels. Om het formulier te openen, te lezen en te downloaden, heeft u de Acrobat Reader nodig.

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden?

Vraag dan een vergunning aan.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?