Waterschap Rivierenland heeft het peilbesluit Alblasserwaard gedeeltelijk herzien. Het betreft het peilgebied Hoge Boezem Overwaard.

Doelen

Het peilbesluit van de Alblasserwaard is nog geldig tot 2020, maar voor de Hoge Boezem Overwaard was een aanpassing nodig. Uit onderzoek is gebleken dat met de verlaging van het maximale waterpeil in de Hoge Boezem Overwaard op een doelmatige manier aan de veiligheidsnormen voor de regionale kering rond de Hoge Boezem Overwaard kan worden voldaan. Daarnaast kunnen we verder invulling geven aan de Natura 2000-doelen in het Natura 2000-gebied Hoge Boezem Overwaard. Hiermee komen wij tegemoet aan de behoeften van de omgeving. Bij de totstandkoming van de herziening is ook afstemming geweest met diverse belanghebbenden.

Maximale waterpeil

De gedeeltelijke herziening heeft alleen betrekking op het maximale waterpeil in de Hoge Boezem van de Overwaard (zie kaart hieronder; klik op de kaart voor een vergroting). We gebruiken dit boezemgebied om tijdelijk water op te slaan als dit niet direct naar de Lek kan. We verlagen het maximale waterpeil in de Hoge Boezem Overwaard van NAP +0,90 m naar maximaal NAP +0,25 m. Het minimale waterpeil blijft NAP-0,40 m.

Compensatie

De peilwijziging heeft consequenties voor het functioneren van het boezemsysteem van de Alblasserwaard. Door het verlagen van het maximale waterpeil kan de Hoge Boezem van de Overwaard niet meer worden gebruikt als waterbergingsgebied. We nemen daarom maatregelen om deze afname in waterberging te compenseren. Daarom plaatsen we extra pompen in de Elshoutsluis. Daarmee wordt de afvoer van water uit de Overwaard gewaarborgd.

Samen met de omgeving

Tijdens de voorbereiding van het wijzigingsbesluit hebben we overlegd met de omgeving. De organisaties die zijn geraadpleegd tijdens het afstemmingsproces, zijn o.a.:

  • Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk
  • Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard
  • Omgevingsdienst Haaglanden
  • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Neveneffecten

De peilwijziging is getoetst op mogelijke negatieve effecten voor de omgeving. Op basis daarvan heeft het waterschap een voorstel voor het nieuwe peil gedaan. De neveneffecten van de peilwijziging zullen naar verwachting minimaal zijn. Voor de molens van Kinderdijk en de Natura 2000-doelstellingen wordt de aanpassing van het maximale peil als een positieve ontwikkeling gezien.

Besluit en zienswijze

In februari 2018 is het ontwerp-wijzigingsbesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Daarna heeft het ontwerp van het wijzigingsbesluit zes weken er inzage gelegen. Er is één zienswijze in die periode ingediend. Het algemeen bestuur heeft het wijzigingsbesluit Alblasserwaard in de vergadering van 22 juni 2018 ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld. Degene die een zienswijze heeft ingediend, is geïnformeerd over het genomen besluit en de behandeling van de zienswijze. Het wijzigingsbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit.

Publicatie wijzigingsbesluit Alblasserwaard met bijlagen

Het wijzigingsbesluit Alblasserwaard en de bijlagen zijn op 12 juli 2018 gepubliceerd in het Waterschapsblad op overheid.nl.  U vindt daar ook het bijgewerkte peilbesluit.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herziening van het peilbesluit Alblasserwaard kunt u contact opnemen met Jan van de Braak, e-mail j.vande.braak @wsrl.nl of telefoon 0344 - 64 92 08 of Judith van Tol, e-mail j.van.tol@wsrl.nl of telefoonnummer 0344 – 64 94 80.

Heeft u gevonden wat u zocht?