Dijkversterking Wolferen-Sprok van Waterschap Rivierenland bereikt een mijlpaal. Op 2 oktober start bouwcombinatie De Betuwse Waard met cluster A, het laatste dijktraject van de versterkingsopgave. Het gaat om het dijktraject iets voorbij restaurant Baiana tot aan de Steltsestraat in Lent, dat een lengte heeft van ca. 900 meter.

De dijkversterking van Cluster A – het laatste dijktraject

De dijk is in verband met de werkzaamheden afgesloten tot en met april 2024. Fort Lent, Restaurant Zijdewinde, Baiana en Doornikshof blijven wél bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers middels betonplatenbanen.

Begin september is al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen, het afzetten van het werkterrein, saneringswerkzaamheden en het aanbrengen van betonplatenbanen voor de bereikbaarheid van de horeca. Het werk is opgedeeld in drie fasen. Fase 1 is vanaf oktober tot en met december 2023, waarin damwanden worden aangebracht in de dijk. Fase 2 start in januari en duurt tot eind februari. De dijk zal dan binnendijks met klei worden versterkt ter hoogte van ‘de Kolk van Elferen’ en buitendijks vanaf Fort Lent tot aan de Steltsestraat in Lent. Vanaf medio februari tot en met april worden de asfaltverharding en het wegmeubilair aangebracht.

Naar verwachting is medio 2024 de dijkversterking Wolferen-Sprok gereed en voldoet het volledige dijktraject weer aan de veiligheidsnorm.

Traject bij Sprok
Het dijktraject van cluster A

Samenwerking tegen overstroming

Dijkversterking Wolferen-Sprok is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en valt onder het Deltaprogramma van het Rijk. Het Rijk en de waterschappen nemen vanuit het HWBP gezamenlijk maatregelen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Rivierenland werkt samen met bewoners en andere betrokkenen om goede dijkversterkingsplannen te maken. In de periode tot 2050 gaat het om zo’n 400 km dijken in het rivierengebied van Waterschap Rivierenland.

Hoogwater tegen de Waaldijk bij Fort Lent, februari 2020.