In het water langs kades in de Noordwaard zijn effecten gemeten die passen bij het gebruik van thermisch gereinigde grond in deze kades. Het risico voor het gebruik voor beregening is gering, zo blijkt uit monitoring. Voor een betere inschatting volgt meer onderzoek.

Thermisch gereinigde grond is grond die is gereinigd door het te verhitten. In de Noordwaard is het door Rijkswaterstaat toegepast als vulstof in de kades rond de kleine polders die overbleven na de ontpoldering in 2015. De kades kwamen in beheer bij Waterschap Rivierenland. De afgelopen jaren lieten we de kwaliteit van het oppervlaktewater monitoren, nadat bij toepassingen elders in Nederland(externe link) zorgen ontstonden over mogelijke verontreiniging.

Effect is er, omvang niet duidelijk

Instituut Deltares analyseerde onze monitoringgegevens. Uit het rapport 'Quickscan oppervlaktewatermonitoring Noordwaard' blijkt dat een effect van TGG zichtbaar is in het oppervlaktewater. In enkele teensloten naast kades met TGG worden normen voor waterkwaliteit overschreden die niet worden overschreden in sloten bij kades zonder TGG. Uit de groep van stoffen die een relatie hebben met TGG gaat het om arseen, bromide, chloride en sulfaat.

Of het gaat om uitschieters of om structurele overschrijdingen is met de huidige monitoring niet vast te stellen. Op basis van deze monitoring is het risico klein dat gebruik van oppervlaktewater voor beregening leidt tot effecten op het gewas.

Meer onderzoek voor betere inschatting

Het rapport bevat aanbevelingen voor verder onderzoek om te komen tot een completere inschatting van de effecten van TGG. Waterschap Rivierenland wil dit vervolgonderzoek starten en zal hierover ook met Rijkswaterstaat in overleg gaan.

Noordwaard november 2023
De Noordwaard tijdens hoogwater in november 2023. Het gebied is ingericht om bij hoogwater mee te stromen met de Merwede. Afgelopen winter gebeurde dat herhaaldelijk bij hoogwater en springtij. Kades hielden de overgebleven kleine polders droog.