Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken samen aan de inrichting van het gebied Andelsch Broek / Pompveld. Het gebied kan straks meer water bergen bij extreme hoosbuien en de natuurwaarden worden versterkt.

De waterberging in november 2018. Foto Bart Pörtzgen, Brabants Landschap

Wanneer

De plannen voor herinrichting zijn al enkele jaren in de maak. In 2014 stelde de Dienst Landelijk Gebied vast hoe het gebied er uit kon gaan zien. De aanleg van de waterberging kwam gereed in 2017. Sindsdien wordt verder gewerkt aan maatregelen die de (natte) natuurwaarden van het gebied versterken.

Waarom

Dit is van oudsher een laaggelegen en dus nat gebied in het land van Altena, met bossen en eendenkooien. Bij extreme hoosbuien, die steeds vaker worden verwacht, leidt dat tot hoge waterstanden. In het natuurgebied is dat prima, maar in de naastgelegen polder Den Duijl leidt dat tot wateroverlast. Door extra waterberging aan te leggen, is dat risico beperkt. Door meer water vast te houden in het natuurgebied, worden daar de natuurwaarden versterkt. Dat is belangrijk omdat Andelsch Broek / Pompveld als Natura2000 gebied onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur en bovendien een Natte Natuurparel. Bijzondere soorten als de bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper komen hier voor.

Hoe

kaart

Als eerste is het natuurgebied uitgebreid met zeven hectare waterberging. Die meet 21.000 kubieke meter bij een stijging van het waterpeil van 30 centimeter. De waterberging bestaat deels uit open water, deels uit een kleinschalig slotenpatroon zoals dat al eeuwen hier bestaat. Tegelijk is onderzocht hoe het gehele natuurgebied meer water kan vasthouden, meer water kan ontvangen en verdroging kan worden tegengegaan. Het gebied krijgt meer variatie in landschappen: van vochtig hooiland tot essenbos en moeras. Ook voor recreatie wordt het Pompveld aantrekkelijker.

Begin 2019 gaan enkele maatregelen van start: het optimaliseren van het peilbeheer, het omleiden van een wetering, een ecologische verbinding tussen Andelsch Broek en Pompveld, vispassages en de aanplant van bos.

Met wie

Waterschap Rivierenland werkt nauw samen met Brabants Landschap, de gemeente Altena, agrariërs en andere belanghebbende partijen. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.

Vragen

Simon Opic, projectleider Waterschap Rivierenland, s.opic@wsrl.nl

Of tel (0344) 649 362.

Heeft u gevonden wat u zocht?