Aanvragen of melden

OMGEVINGSLOKET

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels staan in de waterschapsverordening van Waterschap Rivierenland. De waterschapsverordening geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. De regels hiervoor vindt u in de waterschapsverordening.

Wilt u een ander object plaatsen? Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap. Voldoet u aan de regels van afdeling 6.13 van de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland? Dan hoeft u alleen een melding te doen. Ook voor het verwijderen van dergelijke objecten heeft het waterschap regels. Deze vindt u in afdeling 6.14 van de waterschapsverordening. Ook hiervoor geldt een meldingsplicht.

Voldoet u niet aan de regels in de waterschapsverordening? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit doet u in het Omgevingsloket. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de waterschapsverordening en de beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht. Aan het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel. 

LEGESVERORDENING

Bijzonderheden

De boezemgebieden in de Alblasserwaard hebben een zeer belangrijke waterbergende functie. Als de rivieren of overige wateren buiten hun oevers treden, wordt het water geborgen in de boezem. De boezem is dus een noodvoorziening die zijn functie altijd moet behouden. Op die manier wordt overstroming en daarbij grote schade in bewoonde gebieden en aan percelen die op verschillende manieren in gebruik zijn, voorkomen.

Voor objecten in de boezemgebieden in de Alblasserwaard is in het algemeen volumecompensatie nodig. Voor deze objecten geldt te allen tijde een vergunningsplicht. Voor de bewoners langs deze wateren geldt dat men in de praktijk behoefte heeft aan allerlei voorzieningen in de tuin en nabij de oever. Vanwege de noodzakelijke stabiliteit van de oever worden echter géén vergunningen verleend voor objecten als opstallen e.d., indien deze binnen 1 meter vanuit de insteek zouden zijn gewenst. Binnen die 1 meter zijn allerlei kleinschalige objecten zoals bijvoorbeeld vlonders, tuinhekjes, (sier)bestrating e.d. wel mogelijk. Dergelijke objecten zijn vanuit waterhuishoudkundig oogpunt relatief eenvoudige werken, waarbij de waterhuishoudkundige belangen gewaarborgd kunnen worden door het stellen van voorwaarden in een algemene regel.

Indien de activiteiten niet voldoen aan de algemene regels, dan gelden de beleidsregels. Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd, moet u met het waterschap in overleg treden over een mogelijke vergunning.

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden?

Dan volstaat een melding bij het waterschap. Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap. 

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden?

Vraag dan een vergunning aan.

Omgevingsloket

U moet uw aanvraag voor een vergunning of melding indienen via het Omgevingsloket. Wie twijfelt of een vergunning- of meldplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'.

OMGEVINGSLOKET

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Disclaimer

De basis voor de tekst op de webpagina is de tekst van de Waterschapsverordening. Is de tekst op deze webpagina anders dan de tekst van de Waterschapsverordening? Dan geldt de tekst van de Waterschapsverordening.

WATERSCHAPSVERORDENING

Heeft u gevonden wat u zocht?