Waterbeheer buitenpolders

Buitenpolders zijn gronden in de uiterwaarden van de grote rivieren die tussen de winterdijk en de zomerkade liggen. Soms zijn er technische voorzieningen in de buitenpolders aanwezig waardoor het waterschap invloed kan uitoefenen op het volstromen en leeglopen van de buitenpolder.

De belangrijkste functie van de buitenpolders is berging en afvoer van rivierwater. Hier wordt vooral in de winter gebruik van gemaakt bij hoogwater.

Vooral in de zomerperiode kunnen de buitenpolders voor andere doeleinden gebruikt worden: landbouw, natuurbeleving, wonen, werken, veerdiensten en ontsluitingswegen.

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de 47 buitenpolders in het gebied tussen de grote rivieren. Een overzichtskaart van de buitenpolders is hier in te zien.

Voor het waterbeheer in deze polders zijn twee zaken van belang:

  • het inlaatbeleid in de buitenpolders
  • het peilbeheer in de buitenpolders
Schematische weergave winter- en zomerbed

Inlaatbeleid buitenpolders

De bescherming door de zomerkaden is toereikend tot een bepaald rivierpeil. Bij hoge afvoeren kunnen zomerkaden overstromen. Om schade door overstromend water aan de zomerkaden te voorkomen zijn er op veel plaatsen inlaatwerken aangelegd. Een aantal buitenpolders heeft geen inlaatwerken. Daar wordt het instromen en leeglopen van de buitenpolders alleen bepaald door de waterstanden op de rivier.

In andere buitenpolders heeft het waterschap dankzij inlaatwerken wel invloed op het moment waarop water in de polder wordt gelaten. In het inlaatbeleid is vastgelegd in welke periode en tot welke waterstanden bescherming kan worden geboden tegen overstroming. Dit is ook afhankelijk van de doeleinden waarvoor de buitenpolders worden gebruikt.

Peilbeheer buitenpolders

De mate waarin het peil beheerd kan worden, verschilt per buitenpolder. In ongeveer tien buitenpolders is actief peilbeheer mogelijk en probeert het waterschap de gewenste peilen te realiseren. In de overige buitenpolders fluctueren de peilen wat meer. Voor elke buitenpolder is het streefpeil te vinden in de notitie Peilbeheer buitenpolders.

Meer informatie

Voor meer informatie over het inlaatbeleid kunt u contact opnemen met Hans Knotter, telefoon (0344) 64 94 32, e-mail h.knotter@wsrl.nl.

Met vragen over het peilbeheer buitenpolders kunt u terecht bij Jenny Otte, telefoon (0344) 64 95 48, e-mail j.otte@wsrl.nl.