Waterschap Rivierenland wil in Altena een Ecologische Verbindingszone (EVZ) aanleggen tussen het natuurgebied Pompveld en de oude rivier de Alm.  Landbouwgrond wordt ingericht als moeras en bloemrijk hooiland, er komen natuurvriendelijke oevers, poelen, houtsingels en knotbomen.

Van oudsher is dit gebied onderdeel van de natte komgronden tussen hogere oeverwallen en stroomruggen in het rivierengebied. Het was moeras, dat later werd ontgonnen tot landbouwgrond. Kwel is een kenmerk van deze lage gronden.

Kwel in het naastgelegen Pompveld, herkenbaar aan het glinsterende laagje op het water.

Sterker voor natuur en klimaat

De verbindingszone van 4,6 hectare is onderdeel van het natuurnetwerk Brabant, dat leefgebieden van planten en dieren verbindt. Bovendien draagt de herinrichting bij aan de waterkwaliteit en aan een watersysteem dat beter bestand is tegen klimaatverandering en extreem weer als droogte en hoosbuien. Grondwerk start in de zomer en in januari 2024 moet het werk klaar zijn.

Poelen en nieuwe aanplant

In de verbindingszone komen doorgaande, ondiepe waterlopen met enkele poelen en ruigtes. Er komt een rietmoeras. De aanplant van inheemse heggen en bomen vergroenen het landschap en vergroten de biodiversiteit. Er komen een zwaluwwand, ijsvogelwand en voor kleine zoogdieren een nestheuvel.

De inrichting versterkt de natuurwaarden en biedt ruimte voor soorten als kamsalamanders en marters, de moerassprinkhaan, de patrijs en de grote en kleine modderkruiper.

Bekijk hier de kaart van de inrichting van de ecologische verbindingszone.

Van Pompveld tot de Biesbosch

In de afgelopen jaren versterkte het waterschap samen met het Brabants Landschap al de waterberging en natuurwaarden in Andelsch Broek / Pompveld, een Natura 2000 gebied en Natte Natuurparel in Brabant. Het peilbeheer wijzigde, een belangrijke watergang werd rond het gebied verlegd, er kwam een waterberging. Door de nieuwe verbinding kunnen soorten bewegen tot aan de Biesbosch.

Meer informatie: mail naar s.opic@wsrl.nl.