Aanvragen of melden

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig.

Wilt u een een weg, op- en afrit of trap op de waterkering aanbrengen of wijzigen? Dan moet u een vergunning bij het waterschap aanvragen. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregel 5.22 'Wegen parkeerplaatsen en perceelontsluitingen (op-en afritten, trappen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones'. Als hierbij een ophoging moet worden aangebracht, geldt hiervoor ook beleidsregel 5.21:'Ophogingen op en nabij de waterkering en bijbehorende beschermingszones'.

Als de weg in beheer van Waterschap Rivierenland is (gebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) wordt de aanvraag ook getoetst aan beleidsregel 5.25:'Objecten, werkzaamheden en wijzigingen in gebruik van wegen' .
Voor bouwwerken in de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones gelden aparte beleidsregels (5.18a:'Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone' en 5.18b:'Bouwwerken in en op een regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone').

Voor het maken of wijzigen van een ophoging (aanberming) op een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone geldt de beleidsregel 5.21:'Ophogingen op en nabij de waterkering en bijbehorende beschermingszones'.

Voor het aanleggen van kabels en leidingen geldt beleidsregel 5.19:'Kabels en leidingen in een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone'. Voor het aanbrengen van beplanting geldt beleidsregel 5.20:'Bomen en struiken en laagblijvende beplanting binnen de waterkering en/of bijbehorende beschermingszone'.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving).

Bijzonderheden

Waterkerende functie

Wegen, op- en afritten en trappen en aanbermingen (ophogingen) hebben door hun aanwezigheid en het transport hierover een negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering. Bovendien zorgen op- en afritten en aanbermingen voor een vergroting van het dijkprofiel, wat aan de ene kant extra stabiliteit betekent, maar aan de andere kant extra belasting voor het bestaande grondlichaam oplevert. Bovendien kan door de toegankelijkheid van verkeer een aanzienlijke verkeersbelasting ontstaan. Trillingen door verkeer kunnen bij met water verzadigde waterkeringen leiden tot verweking.
De fundering en verharding mogen geen nadelige invloed hebben op de dijkbekleding.

Beheer en onderhoud

Trappen, parkeerplaatsen, op- en afritten en aanbermingen tegen het talud van de waterkering maken doelmatig beheer en onderhoud moeilijker. In maaivakken zal de maaimachine voor ieder obstakel moeten wijken en moet handwerk uitgevoerd worden. Bestaande beweidingsvakken kunnen door , trappen en op- en afritten opgedeeld worden. Ook dit is niet wenselijk.
Daarnaast vormen op- en afritten en aanbermingen een extra belasting voor eventueel aanwezige leidingen. Waterschap Rivierenland is daarom terughoudend in het toestaan van nieuwe op- en afritten en trappen en aanbermingen. Een vergunning voor de aanleg van aanbermingen, trappen en op- en afritten tegen het talud van de waterkering kan alleen worden verleend als de constructie zo aangelegd wordt dat deze geen belemmering vormt voor het uit te voeren beheer en onderhoud.

Er zijn algemene regels opgesteld voor: klein onderhoud aan wegen en het plaatsen van verkeersborden (WK4) en het aanbrengen van erfverharding (WK5) op waterkeringen.

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden van de algemene regels?

Voor het aanbrengen van erfverharding (algemene regel WK 5) volstaat een melding bij het waterschap. Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap.
Voor klein onderhoud aan wegen of het plaatsen van verkeersborden (algemene regel WK 4) geldt ook geen meldingsplicht.

Voldoet u niet aan de criteria of voorwaarden van de algemene regels?

Vraag dan een (water)vergunning aan.

Omgevingsloket online

U moet uw melding of aanvraag voor een vergunning indienen via het Omgevingsloket online (OlO). (externe link)Wie twijfelt of een vergunningplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'. Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig? Dan kan via het loket een ‘geïntegreerde' aanvraag worden ingediend.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?