Wij zijn constant bezig om het rivierengebied veilig, schoon en droog te houden. Daarvoor kunnen we ook in uw buurt aan het werk zijn.

 • Wegwerkzaamheden

  Wij beheren een aantal polderwegen in Rivierenland. Het is onze taak ervoor te zorgen dat ze veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden.

 • Gastvrije Waaldijk

  De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang. Hiervoor is het plan de ‘Gastvrije Waaldijk’ ontwikkeld. Het plan omvat meerdere dijkversterkingsprojecten.

 • Wateroverlast Breedeweg

  Samen met de gemeente Berg en Dal en inwoners pakken we wateroverlast en verdroging in de kern Breedeweg aan. Dit doen we met ongeveer 40 verschillende, grote en kleinere, maatregelen. Wilt u weten wat we waar gaan doen? Klik dan op onderstaande stroombanen.

 • Nieuwbouw gemaal De Neust

  Als gevolg van wateroverlast in het Lek en Lingegebied is onderzocht hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Er is toen gekozen om de capaciteit van de gemalen van het gebied te vergroten. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Als gevolg van deze vergroting is nieuwbouw noodzakelijk. Inmiddels is het project afgerond.

 • Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H)

  De komende jaren werken we aan een nieuwe inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard. Dit doen we met als doel een robuust en klimaatbestendig watersysteem te realiseren. Maatregelen zijn nodig door de gevolgen van klimaatverandering, kades die niet meer voldoen, bodemdaling en onlogische afwateringen die in de loop der eeuwen in dit gebied zijn ontstaan.
   

 • Baggeren

  Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn.

 • Maaien

  Maaien is belangrijk. Daarmee voorkomt Waterschap Rivierenland dat sloten en weteringen dichtgroeien en wateroverlast ontstaat. Bij droogte kan er voldoende water worden aangevoerd. Op dijken is het belangrijk dat de grasmat sterk is. Tegelijk zijn sloten en dijken het leefgebied van flora en fauna, het waterschap wil de biodiversiteit bevorderen.

 • Dijkversterkingsprojecten

  Hier vindt u de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap op dit moment aan werkt. Klik op de tekst hieronder voor de projectenkaart of klik op de projectnamen daaronder.

 • Slimme vislift helpt bij waterkwaliteit en biodiversiteit

  Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat hindernissen tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. Wij willen dat ze zo veel mogelijk door kunnen zwemmen. Waterschap Rivierenland is daarom altijd op zoek naar manieren om vismigratie te verbeteren.

 • Waterberging en natuurwaarden in Andelsch Broek / Pompveld

  Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken samen aan de inrichting van het gebied Andelsch Broek / Pompveld. Het gebied kan straks meer water bergen bij extreme hoosbuien en de natuurwaarden worden versterkt.