Na de ontpoldering van de Noordwaard in 2015 en de eerste overstroming afgelopen winter, zet Waterschap Rivierenland de puntjes op de i voor waterveiligheid. Er is gesnoeid, gebaggerd en er wordt gewerkt aan kades.

Voor goed beheer en onderhoud van de hoge kades rond de kleine polders in de Noordwaard, worden buitendijkse op/afritten aangelegd en krijgen alle beheerspaden halfverharding. De benodigde grond komt uit de buurt: uit de nieuwe waterberging aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam.

Stortsteen tegen erosie kade.
Stortsteen tegen erosie van een kade.

Daarnaast vond o.a. onderhoud plaats aan steenbekleding en oevers, zijn watergangen gebaggerd en is hout gesnoeid. Ook verving het waterschap enkele afrasteringen en hekken.

Schade aan kade.
Schade aan kade, voor reparatie.

Bij het uitvoeren van het onderhoud houdt het waterschap rekening met de natuur, via een ecologisch werkprotocol. Het waterschap betrekt bewoners en eigenaren in het gebied bij de voortgang van het werk.

Weidehek, zoals wordt geplaatst op beheerpaden.
Weidehek van het waterschap, zoals dat wordt geplaatst bij beheerpaden.

Het meest in het oog springend is het transport van grond voor de op/afritten. Aannemer Van der Plas uit Giessen verwerkt de grond in op/afritten.

Over de toegankelijkheid voor recreatie vindt nog afstemming plaats tussen overheden, partners en omgeving.

December 2020: vlog 1 over hergebruik grond uit waterberging

De voortgang van het werk brengen we in beeld met vlogs. In de eerste vertelt heemraad Henk Driessen over hergebruik van de grond uit de waterberging in Werkendam, en projectleider Laurens Pompe over de toepassing in de kades van de Noordwaard.

April 2021: vlog 2 over de onderhoudspaden op de kades

De aanleg van de onderhoudspaden vordert snel. Koot van Bavel, hoofd Beheer en Onderhoud, vertelt hoe dit helpt in ons werk.

Meer informatie

Juli 2020: bewonersbrief 1 (pdf)

Oktober 2020: bewonersbrief 2 (pdf)

April 2021: bewonersbrief 3 (pdf)

Oktober 2021: Nieuwsbericht 1 (pdf)

Oktober 2021: bewonersbrief 4 (pdf)

Februari 2022: Voortgangsbericht TGG (pdf)

Voor informatie over de werkzaamheden of tekeningen van het werk, neem contact op met l.pompe@wsrl.nl.

Ruimte voor de rivier

Kaart van de Biesbosch en de ontpolderde Noordwaard.
Kaart van de Biesbosch en de Noordwaard, na de ontpoldering in 2015.

In 2015 ontpolderde Rijkswaterstaat de Noordwaard als een van de grootste projecten voor Ruimte voor de Rivier. Zes buitenpolders werden ingericht, onder beheer van Waterschap Rivierenland. Daar tussen kregen de rivier en de natuur de ruimte.

In februari 2020 stond de Merwede zo hoog, opgestuwd door westerstorm, dat de Noordwaard voor het eerst meestroomde met de rivier.