Peilbesluiten, beslissingen op maat

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel en niet te weinig water in de sloten staat, regelen de honderden stuwen en gemalen van Waterschap Rivierenland het water in de sloot. Over de hoeveelheid water in sloten, maakt het waterschap afspraken. We willen namelijk rekening houden met de wensen en eisen van de omgeving. Afspraken over het waterpeil in een sloot, zijn dan ook het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces. De uitkomst hiervan is een peilbesluit: een document waarin staat welk waterpeil een bepaald gebied voor de komende tien jaar heeft.

Het vaststellen van een peilbesluit is complex, er zijn veel belangen om rekening mee te houden. Is er natuur, landbouw, recreatie of staan er huizen? Ook waterkwaliteit, cultuurhistorie en archeologie spelen een rol. Om naar al deze belangen te luisteren, is het vaststellen van een peilbesluit iets wat we samen met de omgeving doen. Bij ieder peilbesluit stellen we daarom een klankbordgroep samen, waarin vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties zitten die in het gebied actief zijn. Daarnaast presenteren we tijdens informatiebijeenkomsten in de buurt, nieuwe peilvoorstellen, waar ook u op kunt reageren.

Peilbesluitgebieden

Omdat ieder gebied zo zijn eigen wensen en eisen heeft, gelden er voor verschillende gebieden, verschillende peilbesluiten. We delen het rivierengebied op in zogeheten peilgebieden. Het waterschap telt ruim duizend van deze peilgebieden. Om geen duizenden peilbesluiten te hoeven maken, clusteren we deze peilgebieden in peilbesluitgebieden. Voor elk peilbesluitgebied stelt het waterschap eens in de tien jaar een peilbesluit vast. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de peilbesluitgebieden en kunt zien in welke gebieden de peilbesluiten worden herzien. Met een klik op het betreffende gebied, leest u meer over het gebied, het geldende peilbesluit, het herzieningsproces en momenten van inspraak.

Per gebied

Peilbesluiten

Deelstroomgebied Vaststelling (streef)peilbesluit Start herziening Opmerkingen
Quarles van Ufford 2016 2025
Linge

(streefpeilenplan)

2017 2026

Voor de Linge, het Merwedekanaal en de Zouweboezem is een streefpeilenplan vastgesteld in 2017. Lees meer hierover op de projectpagina Linge.

Bommelerwaard 2008 2017

Voor de Bommelerwaard stellen we een nieuw peilbesluit op in 2016/2017. Lees meer hierover op de projectpagina Bommelerwaard.

Lek en Linge & Tielerwaard 2009 2017

Voor de gebieden Lek & Linge en Tielerwaard stellen we een nieuw peilbesluit op in 2017/2018/ 2019. Lees meer hierover op de projectpagina Lek & Linge en Tielerwaard.

Alblasserwaard 2010 2019
Alm en Biesbosch 2010 2019
Bloemers en Citters I en II 2011 2020

Groesbeek en Ooijpolder

(streefpeilbesluit)

2011 2020
Neder-Betuwe 2012 2021

Over-Betuwe

(streefpeilbesluit)

2012 2021
Vijfheerenlanden 2013 2022

Herziening peilbesluiten

Deelstroomgebied Vaststelling (streef)peilbesluit Herziening Opmerkingen
Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard: Hoge Boezem Overwaard

2010

2017/2018

gestart

Op de onderliggende pagina’s leest u specifieke informatie over dat gebied, de planning en stand van zaken van het proces en ziet u wie er in de klankbordgroep zit. Meer algemene informatie over een peilbesluit en over de procedure die het waterschap doorloopt om tot afspraken te komen, leest u in de folder Peilbesluiten. U kunt deze folder bestellen op de webpagina Brochures bestellen

Informatie over peilbeheer in buitenpolders staat op de webpagina Waterbeheer buitenpolders.

Lees meer over

Voldoende water