Wilt u weten of u een vergunning (of ontheffing) van het waterschap nodig hebt? En hoe u die vervolgens (goed voorbereid) aanvraagt? In groot aantal gevallen kunt u volstaan met een melding. Op en via deze pagina vindt u alle antwoorden.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Wilt u iets doen in, op of vlakbij water of waterkering (bijvoorbeeld een sloot of dijk)? Of wilt u iets doen op of rondom polderwegen in het gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden? Dan is dit in principe verboden.

Dat betekent niet dat het nooit mag. Misschien mag het met een vergunning of ontheffing. Of is zelfs een melding voldoende. Bijvoorbeeld wanneer uw activiteiten voldoen aan de Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014.

Begin dus niet zomaar aan een tijdrovende vergunningaanvraag. Check eerst of het sowieso verboden is, of u een vergunning/ontheffing nodig hebt, of dat een melding voldoende is. Dat kunt u doen op deze pagina; hieronder staat een overzicht van de meeste activiteiten.

Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u:

Overzicht activiteiten

Staat uw onderwerp er niet bij? Neem dan contact met ons op via vergunningen@wsrl.nl.

Wat wilt u doen?Melding, vergunning of verboden?
Wateren, waterkeringen, wegen

Bodemonderzoek

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.

Gras en éénjarige gewassenDit mag, zonder melding of vergunning. Mits voldaan wordt aan de algemene regel.

Kabels en leidingen

Dit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Verwijderen objectenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Werk(zaamhed)en binnen de daarvoor aangewezen verbodsgebiedenDit is verboden. U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Wateren

Afrasteringen nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Mits voldaan wordt aan de algemene regel.
Antiworteldoek in een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Mits voldaan wordt aan de algemene regel.
Beschoeiing in waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Bomen nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Mits voldaan wordt aan de algemene regel.
Bruggen over waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Dam met duiker in een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Damwand in waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Dempen van een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast (bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke demping), is mogelijk het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. U moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.
Frontmuren bij een dam met duiker nabij een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Mits voldaan wordt aan de algemene regel.
Graven van een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Hekwerk haaks op een A-waterHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Lozen van water op een oppervlaktewaterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck. Voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben is een melding nodig via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.
Natuurvriendelijke oever nabij een waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Objecten in en langs waterenHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Objecten langs boezemwaterenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterDit mag, zonder melding of vergunning. Mits voldaan wordt aan de algemene regel.
Steigers en vlonders nabij waterDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Terras in het talud van een waterDit mag, zonder melding of vergunning. Mits voldaan wordt aan de algemene regel
Versnelde afvoer van hemelwater via verhard oppervlakDit mag, zonder melding of vergunning. Mits voldaan wordt aan de algemene regel. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Werk(zaamhed)en die de waterhuishouding ernstig verstorenDit is verboden. U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Werkzaamheden in het winterbed van de LingeHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Waterkeringen

Activiteiten in de buitenbeschermingszone van een waterkering, niet zijnde afgravingenDit mag, zonder melding of vergunning. Mits voldaan wordt aan de algemene regel.
Afgravingen in de (buiten)beschermingszone van een waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Beplanting in en of nabij een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Bodemenergiesystemen in de waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Bouwen in en nabij een waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Erfverharding op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Hekwerk/schutting op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Interne verbouwingen en dakkapellen op een waterkeringDit mag, zonder melding of vergunning. Mits wordt voldaan aan de algemene regel.
Klein onderhoud aan wegen/plaatsen verkeersborden op een waterkeringDit mag, zonder melding of vergunning. Mits wordt voldaan aan de algemene regel.
Ophogingen bij een waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Perceelsontsluitingen, parkeerplaatsen en wegen op een waterkeringHiervoor heeft u een vergunning nodig, Dit moet u aanvragen via Omgevingsloket Online.
Tijdelijke/eenvoudig demontabele objecten op een waterkeringDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Werk(zaamhed)en die de stabiliteit van de waterkering aantastenDit is verboden. U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen.
Wegen

Afrastering langs een weg in beheer van Waterschap RivierenlandMits wordt voldaan aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Bijzonder gebruik van wegen (afwijking verbodsbord)Hiervoor heeft u een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) nodig. Dit moet u aanvragen.

Borden en verkeersspiegels op en/of nabij de openbare weg

Mits wordt voldaan aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Bouwmaterialen tijdelijk plaatsen in de wegbermMits wordt voldaan aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Evenementen op de openbare weg (in beheer bij Waterschap Rivierenland)

Mits wordt voldaan aan de algemene regel, kunt u dit melden via uw gemeente. Dit met uitzondering van de gemeente Vijfheerenlanden. Een evenement in díe gemeente moet worden gemeld bij het waterschap. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.

Objectbeschermende obstakels in de berm van de wegMits wordt voldaan aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.

Objecten, werkzaamheden en wijzigingen in het gebruik van wegen

Voor die werk(zaamhed)en die niet specifiek worden genoemd onder “Wegen”, heeft u een vergunning nodig. Deze moet u aanvragen via het hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Struiken en heggen langs een wegMits wordt voldaan aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Uitweg naar de openbare wegMits wordt voldaan aan de algemene regel, kunt u dit bij het waterschap melden. Als niet wordt voldaan aan de algemene regel heeft u een vergunning nodig of is het niet toegestaan. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Werk(zaamhed)en die de verkeersveiligheid in gevaar brengenDit is verboden. U kunt dit niet melden en hier ook geen vergunning voor aanvragen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl.
Vaarwegen

Evenementen en/of stremmingen van het vaarverkeerHiervoor heeft u een ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) nodig. Dit moet u aanvragen via vergunningen@wsrl.nl. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze stellen per mail.
Ligplaats innemen op de LingeHet waterschap heeft een verbod voor het innemen van ligplaatsen op de gehele Beneden-Linge, De Korne en het Kanaal van Steenenhoek ingesteld. Er is een aantal vaste ligplaatsen vastgesteld. In principe worden er geen nieuwe ligplaatsen toegestaan. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze mailen naar vergunningen@wsrl.nl
Varen met mechanische kracht op wateren (handmatig varen is algemeen vrijgesteld)Dit mag zonder melding of vergunning, mits wordt voldaan aan de algemene regel. Als u niet voldoet aan de algemene regel, moet u een vergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met vergunningen@wsrl.nl.
Grondwater

Beregening/bevloeiing en veedrenkingDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
BrandblusvoorzieningDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Bronneren en/of sanerenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.
Overige grondwateronttrekkingenDit moet u melden via Omgevingsloket Online. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Doe de Vergunningcheck.

Heeft u gevonden wat u zocht?